Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaDysleksja – test na dysleksję

Dysleksja – test na dysleksję

Dysleksja

W naszej poradni psychologicznej zlokalizowanej w Wołominie niedaleko Warszawy zapewniamy diagnozowanie dysleksji u dzieci, które mają trudności z czytaniem i pisaniem. Psychologiczna ocena oraz przeprowadzony w gabinecie test na dysleksję mogą pomóc w diagnozie tego zaburzenia uczenia się, które upośledza zdolność czytania, pisania i rozumienia tekstu.

 

Wszystkie testy psychologiczne wykonywane w naszej poradni znajdziesz tutaj: Testy psychologiczne

Po co wykonywać test na dysleksję? – diagnoza dysleksji

dysleksja co to

 

Skąd mam wiedzieć, czy mam dysleksję? Jak rozpoznać, czy mój syn, lub córka mogą mieć to zaburzenie? Możesz zyskać tę wiedzę dzięki wszechstronnej ocenie psychologa, która obejmuje wykonanie w gabinecie kilku testów wykrywających dysleksję. Dokładne badanie jest punktem wyjścia, aby upewnić się, że osoba z dysleksją otrzyma dostęp do niezbędnych obserwacji i wsparcia. Prawidłowo postawiona diagnoza umożliwia dziecku, nastolatkowi lub dorosłemu oraz ich rodzinie dokładniejsze zrozumienie natury prezentowanych trudności i umiejętności, a tym samym poszukiwanie odpowiednich rozwiązań.

Testy na dysleksję pozwalają stwierdzić, skąd dana osoba ma zaburzenie uczenia się lub co wpływa, że dziecko ma trudności, których doświadcza. W naszej poradni pacjenci mogą liczyć na diagnozę multidyscyplinarnego zespołu złożonego z różnych specjalistów. W zależności od potrzeb klienta zapewniamy pomoc psychologa dla dzieci i młodzieży, terapeuty dla dorosłych, neuropsychologa i logopedy. Zaletą takiego działania jest zapewnienie kompleksowej oceny, w której każdy profesjonalista wnosi wkład w zrozumienie i poglądy specyficzne dla swojej dziedziny wiedzy.

Proces oceny i przeprowadzania testu na dysleksję obejmuje sporządzenie raportu zawierającego istotne informacje i wytyczne dla osoby z dysleksją i jej rodziny. W przypadku uczniów ważne jest, by ustalenia diagnostyczne trafiły również do szkoły, która powinna objąć dziecko innymi strategiami nauczania i zaleceniami dotyczącymi jego potrzeb. To na pewno ułatwi dalszą edukację i postępy w nauce.

Dysleksja rozwojowa – co to jest? Przyczyny dysleksji

objawy dysleksji jakie są

 

Dysleksja rozwojowa to zaburzenie, które wpływa na podstawowe umiejętności czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym (zaburzenia umiejętności czytania). Ma swoje korzenie w różnicach w systemach mózgowych odpowiedzialnych za przetwarzanie fonologiczne, które powodują trudności dziecka w przetwarzaniu dźwięków słów i kojarzeniu ich z reprezentującymi je literami lub sekwencjami liter.

Inne przyczyny trudności, które mogą być związane ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową to deficyty funkcji wykonawczych, trudności w przetwarzaniu słuchowym (dysleksja typu słuchowego) i/lub wzrokowym (dysleksja typu wzrokowego) oraz rozwój psychomotoryczny. Często towarzyszą też inne zmiany związane z wypowiedziami pisemnymi, obliczeniami, komunikacją lub problemami emocjonalnymi.

Dysleksja jest uważana za specyficzne zaburzenie uczenia się, ponieważ jej objawy zwykle wpływają na wyniki w nauce uczniów bez innych zmian (neurologicznych, czuciowych lub ruchowych) uzasadniających obserwowane trudności.

Objawy dysleksji rozwojowej

Dysleksja – specyficzne trudności dziecka w różnych formach językowych. Często dziecko ma problemy związane:

 • z obliczeniami umysłowymi;
 • w organizowaniu zadań;
 • z pojęciami czasoprzestrzennymi;
 • niespójnymi wynikami w nauce czytania i pisania;
 • z dźwiękami słów, a w konsekwencji z pisownią, z zamianami, pominięciami, łączeniami fonemów, niechęć do pisania, mylenie liter podobnych fonetycznie.

Manifestuje się również pomijaniem liter lub sylab, dodawaniem liter lub sylab, łączeniem jednego lub kilku wyrazów, lub nieodpowiednim dzieleniem wyrazów, lepszymi wynikami w ocenach ustnych niż pisemnych, trudnościami w koordynacji ruchowej do rysowania, pisania i malowania, trudnościami z przepisywaniem lekcji z tablicy lub książki, problem z lateralnością (pomieszanie lewej i prawej strony).

Wiele dzieci doświadcza trudności podczas nauki czytania, a pochopna diagnoza może doprowadzić pacjenta do etykiety zaburzeń uczenia się, w tym dysleksji. Konieczna jest ostrożność, zarówno ze strony szkoły, jak i specjalistów odpowiedzialnych za diagnozę, aby nie oceniać pochopnie trudności w nauce dziecka. Do tego niezbędne jest wykonanie testów na dysleksję, które potwierdzą lub wykluczą istnienie zaburzenia.

Czy moje dziecko to dyslektyk? Problemy w nauce czytania

test na dysleksję

 

Rodzice często mają problemy w zrozumieniu, czy coś niepokojącego dzieje się z ich dzieckiem. Dopiero problemy w szkole i zwracanie uwagi przez nauczycieli staje się powodem zgłaszania do psychologa lub psychologa online. Łatwo jednak zaobserwować zachowania, które powinny budzić niepokój i być wskazaniem do zgłoszenia się na przeprowadzenie testów na dysleksję.

 

Specyficzne trudności dzieci dyslektycznych:

W języku mówionym:

 • opóźnienie w rozwoju mowy;
 • problemy z poprawnym tworzeniem słów, takie jak zamiana kolejności dźwięków i mylenie podobnych wyrazów;
 • błędy wymowy, w tym zamiany fonemów, pominięcia, podstawienia, dodania i pomieszania;
 • trudności w nazywaniu liter, cyfr i kolorów;
 • kłopoty w czynnościach związanych z aliteracją i rymowaniem;
 • problemy w jasnym wyrażaniu się.

W czytaniu (zaburzenia czytania):

 • trudności w dekodowaniu słów;
 • błędy w rozpoznawaniu słów, nawet tych powtarzanych bardzo często;
 • powolne i nieprawidłowe czytanie na głos;
 • mała płynność, z niedoskonałościami rytmu i intonacji w stosunku do tego, czego oczekuje się od wieku i poziomu nauki;
 • upośledzone rozumienie tekstu w wyniku trudności w dekodowaniu;
 • zredukowane słownictwo dziecka dotkniętego dysleksją.

W piśmie:

 • pisownia i błędy ortograficzne, nawet w najprostszych słowach;
 • pominięcia, zamiany i inwersje liter lub sylab;
 • trudność w tworzeniu tekstu, z szybkością niższą niż oczekiwano dla wieku i wykształcenia u osób dotkniętych dysleksją.

Dysleksja u osób dorosłych – jak się objawia?

Dysleksję zwykle diagnozuje się, gdy dziecko idzie do szkoły i ma trudności w nauce. Jednak objawy dysleksji mogą utrzymywać się także w okresie dorosłości. Są to przede wszystkim:

 • trudność w przypominaniu sobie wcześniejszych rozmów;
 • bycie często oskarżanym o „niesłuchanie”;
 • problemy z zapamiętywaniem imion;
 • niepoprawna wymowa słów podczas mówienia lub niepoprawne słowa podczas pisania i niezdawanie sobie z tego sprawy;
 • mylenie wizualnie podobnych słów;
 • w miarę możliwości unikanie czytania lub wybieranie krótkich treści zamiast długich powieści;
 • problemy z wypowiadaniem nieznanych słów podczas czytania na głos;
 • oczekiwanie pomocy w pisemnej korespondencji;
 • trudności w zrozumieniu tekstu, zwłaszcza instrukcji;
 • wielokrotne rozpoczynanie i problemy z kończeniem zdań.

Dorośli z dysleksją a trudności w pracy

O ile u dzieci dysleksja powoduje największe problemy w szkole, o tyle u dorosłych objawy dysleksji dają o sobie znać najczęściej w miejscu pracy. Najłatwiej zauważyć to, że dorośli są chętni do wykonywania zadań, które wymagają jak najmniejszej ilości czytania. Inne możliwe wskaźniki dysleksji, które można łatwo zaobserwować w miejscu pracy, mogą obejmować:

 • opór przed głośnym czytaniem podczas spotkań;
 • unikanie wystąpień publicznych;
 • konieczność kilkukrotnego przeczytania e-maili lub notatek przed zrozumieniem ich treści;
 • niechęć do czytania tekstów nieznanych źródeł lub materiałów pisanych odręcznie;
 • losowe wplatanie wielkich liter w słowach podczas pisania odręcznego;
 • zbyt duże poleganie na sprawdzaniu pisowni przez komputer, telefon itp.;
 • znudzenie lub szybkie rozpraszanie się podczas czytania długich dokumentów;
 • unikanie planowania spotkań, wydarzeń lub innych projektów, które opierają się na zarządzaniu czasem;
 • niechęć do prac administracyjnych, takich jak wypełnianie formularzy;
 • ukrywanie swoich problemów i tworzenie złożonych mechanizmów radzenia sobie, aby ukryć trudności przed współpracownikami w przypadku dysleksji.

Leczenie dysleksji, rozpoznanie dysleksji, terapia dysleksji – nie czekaj, działaj!

przyczyny dysleksji jakie są

 

Ocena ryzyka dysleksji jest zwykle multidyscyplinarna i nie można jej postawić bez wykonania testów w gabinecie psychologicznym. Musi być przeprowadzona bardzo szczegółowo, bo często w jej trakcie wykrywa się również obecność innych współistniejących zaburzeń. W ocenie dysleksji oprócz testów neuropsychologicznych ważna jest diagnoza logopedyczna i interwencje psychopedagogiczne. Po wszystkich badaniach następuje postawienie diagnozy oraz ustalenie odpowiednich zaleceń dla każdego przypadku.

Zakładając, że dysleksja jest konsekwencją deficytu przetwarzania fonologicznego, należy zbadać następujące umiejętności:

 • umiejętność rozpoznawania i manipulowania dźwiękami języka mówionego;
 • zdolność zapamiętywania i używania dźwięków, sylab i słów;
 • możliwość szybkiego nazywania obiektów, kolorów, liter i cyfr;
 • rozumienie usłyszanych słów;
 • pojmowanie związku między dźwiękami a ich symbolami (literami i ciągami liter);
 • umiejętność wykorzystywania skojarzeń między dźwiękami i literami w celu rozpoznawania i wymawiania słów pisanych;
 • dekodowanie prawdziwych słów;
 • umiejętność poprawnego czytania, z płynnością i odpowiednią intonacją, ułatwiająca zrozumienie;
 • płynne czytanie wyrazów, zdań, całych akapitów i tekstów;\
 • czytanie ze zrozumieniem – umiejętność interpretowania i rozumienia informacji zawartych w tekście pisanym;\
 • pisanie słów, zdań, tekstów z poprawnością ortograficzną wyrazów.

Istotne jest również gromadzenie danych o rozwoju dziecka lub nastolatka poprzez rozmowy, lub ankiety z rodziną oraz zgłoszenia ze szkoły. Oprócz oceny umiejętności językowych (wymienionych powyżej), należy zbadać określone umiejętności, takie jak inteligencja, uwaga i pamięć.

Warto pamiętać, że dokładnie przeprowadzana diagnoza dysleksji ma pomóc określić profil behawioralny i emocjonalny pacjenta. Znajomość mocnych stron, a nie tylko ograniczeń, pomoc w określeniu konkretnych celów terapeutycznych i w konsekwencji poprawy jakości życia dyslektyka to bardzo ważne kwestie. Oznacza to uwzględnienie zaleceń funkcjonalnych dla wielu kontekstów życia oprócz wytycznych dotyczących samego leczenia trudności z czytaniem, zrozumieniem i pisaniem.

Jeżeli zauważasz u swojego dziecka oznaki dysleksji lub jako osoba dorosła masz problemy z wymienionymi wyżej trudnościami, zapraszamy do naszej poradni. W gabinecie psychologa zostanie przeprowadzony test na dysleksję, który pozwoli postawić prawidłową diagnozę.

Ceny wszystkich testów psychologicznych wykonywanych w naszej poradni znajdziesz w CENNIKU.

 

Wszystkie testy psychologiczne wykonywane w poradni Spokój w Głowie.